Otwarty konkurs w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego na rok szkolny 2019/2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie ogłasza otwarty konkurs ofert (bez zasad udzielania zamówień publicznych) w sprawie wsparcia Szkolnego Programu Profilaktyczno-Wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 z podziałem na semestry.

Propozycje programowe powinny uwzględnić zapotrzebowanie placówki opracowane na podstawie diagnozy problemów:

W I półroczu:

 • Dla trzech klas I- zajęcia z zakresu integracji grupy oraz budowania pozytywnych relacji rówieśniczych
 • Dla trzech klas II –zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności współpracy w klasie, uczenia się radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Dla trzech klas III- zajęcia z zakresu uczenia się właściwych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, prawidłowa komunikacja
 • Dla jednej klasy IV- zajęcia w zakresie kształtowania umiejętności współpracy w klasie, wzmacniania poczucia własnej wartości
 • Dla trzech klas V-zajęcia z zakresu zapobiegania sytuacjom odrzucenia i izolacji w klasie, kształtowania umiejętności społecznych, komunikacji interpersonalnej w klasie
 • Dla czterech klas VI- przeciwdziałania przemocy rówieśniczej słownej, fizycznej i cyberprzemocy
 • Dla dwóch klas VII- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej słownej, fizycznej i cyberprzemocy
 • Dla dwóch klas VIII – przeciwdziałanie cyberprzemocy (konsekwencja umieszczania filmów i zdjęć, umiejętne korzystanie z komunikatorów internetowych, eliminowanie agresji w sieci)
 • Dla jednej klasy IV- pokonywanie niepowodzeń szkolnych, techniki efektywnego uczenia się

W II półroczu:

 • Dla trzech klas I –zajęcia z zakresu uczenia się konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością, kształtowania umiejętności współpracy w grupie
 • Dla trzech klas II- zajęcia z zakresu kształtowania świadomości granic własnej intymności oraz właściwych sposobów reagowania na jej przekraczanie („Zły dotyk”)
 • Dla trzech klas III- nauka zachowań asertywnych i zajęcia podnoszące samoocenę
 • Dla jednej klasy IV- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej (izolacja, odrzucenie, dokuczanie)
 • Dla trzech klas V- uczymy się rozwiązywać konflikty, sztuka prawidłowej komunikacji
 • Dla trzech klas V –pokonywanie niepowodzeń szkolnych, techniki efektywnego uczenia się
 • Dla czterech klas VI-zajęcia w zakresie uzależnień behawioralnych (komputer, telefon, Internet), profilaktyka zdrowia psychicznego
 • Dla dwóch klas VII- zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy, leki itp.)
 • Dla dwóch klas VIII-zajęcia radzenia sobie ze stresem
 • Dla dwóch klas VIII- pokonywanie niepowodzeń szkolnych, techniki efektywnego uczenia się

Oferta podmiotu powinna zawierać:

 1. informację o podmiocie uprawnionym do ubiegania się o finansowanie – firmy, organizacje pozarządowe,
 2. grupę docelową – odbiorcy zajęć,
 3. opis oferty adekwatny do potrzeb szkoły na konkretne problemy,
 4. kosztorys,
 5. cv osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęcia, posiadających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Oferty proszę składać do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły.