Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

przez SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 41 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ GRUPY BOJOWEJ „KRYBAR” W WARSZAWIE, UL. DREWNIANA 8

realizowana na podstawie ART. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8 (dalej: Administrator)
2. W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?
W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: IOD.sp41@eduwarszawa.pl,
adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8, 00-345 Warszawa
3. Skąd mamy dane osobowe ?
Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:
a) rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
b) współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
c) zatrudniania osób placówce,
d) współpracy z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
e) współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania
4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14.12.2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 07.09.1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust.1 lit. c
W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a
Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).
Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).
Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).
5. Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?
W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.
W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.
Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Np. w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.
6. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, tj.
a) prawo dostępu do danych,
b) prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
c) prawo ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym
do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem
udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. ministrowi
właściwemu do spraw edukacji.
8. Jak długo przechowujemy dane osobowe ?
Państwa dane przechowujemy:
a) w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego przez okres
pobytu w naszej jednostce oraz przez 50lat od jego zakończenia,
b) w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce
oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
c) w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania
umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia
zgody lub wniesienia sprzeciwu.
9. Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?
Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o
ile jest ona dostępna poza tym obszarem.
10. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na
Państwa prawa?
a) Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie
będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich
sytuację.
b) Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu
rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej
rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone
regulaminem rekrutacji.
11. Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?
Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w
dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za
pośrednictwem:
adresu e-mail: szkola@sp41drewniana.edu.pl lub
telefonicznie pod nr 22-827728 lub
przesyłając żądanie na adres siedziby.
Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu
określenia jej tożsamości.