Klauzula informacyjna dot. monitoringu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” w Warszawie, ul. Drewniana 8
2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (teren wokół budynku, wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne)
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej
4. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 2 miesięcy.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych
7. Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie szkoły.
8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
9. W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: IOD.sp41@eduwarszawa.pl